Σχετικά με το πρόγραμμα

Το A.A.C.cessible Culture έχει ως στόχο να ενισχύσει τις υπάρχουσες στρατηγικές AAC με ένα νέο μοντέλο για να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους που έχουν ελλείμματα επικοινωνίας να απολαμβάνουν και να συμμετέχουν στην πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να γίνουν τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά έργα προσβάσιμα για όλους, να εφαρμοστούν μοντέλα AAC στον τομέα των μουσείων και να βελτιωθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες

Ομάδες στόχου αυτού του προγράμματος:

  • Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι οικογένειες τους
  • Στους δασκάλους και ειδικότερα στους δασκάλους στήριξης, και στους εκπαιδευτικούς
  • Πολιτιστικά Ιδρύματα
  • Πολιτιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί

 

Δεδομένου ότι η επικοινωνία είναι μια αμοιβαία διαδικασία που απαιτεί τουλάχιστον δύο πλευρές, οι παρεμβάσεις AAC δεν απευθύνονται μόνο στους μαθητές με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες αλλά και στους θεμελιώδεις συνεργάτες επικοινωνίας τους: συμμαθητές και δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, οικογένεια.

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1