O projekcie

Misją projektu A.A.C.cessible Culture jest wzbogacenie istniejących strategii Komunikacji Wspomagającej i alternatywnej (AAC) o nowy, innowacyjny model, tak aby ułatwić dzieciom i młodzieży z deficytami komunikacyjnymi udział w działaniach edukacyjnych organizowanych przez instytucje kultury.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do dzieł kultury i sztuki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wdrażanie modeli AAC w sektorze muzealnym przy jednoczensym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji dziecistwa kulturowego.

Grupy docelowe projektu:

  • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziny
  • Nauczyciele, w szczególności nauczyciele wspomagający oraz edukatorzy szkolni
  • Instytucje kultury
  • Pracownicy instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego

 

Ponieważ komunikacja jest procesem wzajemnym, wymagającym co najmniej dwóch podmiotów, dzoałania i startegie AAC skierowane są nie tylko do uczniów z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się, ale także do ich podstawowych partnerów w komunikacji: kolegów szkolnych i nauczycieli, wychowawców, rodziny.

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1